Sunday, February 7, 2016

1906 Vilna: First Precinct Voters List (#2)

1906 VILNA: FIRST PRECINCT, THOSE WITH THE RIGHT TO VOTE IN THE STATE DUMA ELECTIONS (#2)


1715 Yedvabnik Fayvel Mordukhov
1716 Yedmensky Fishel Yudelevich
1717 Yezersky Girsh-Genakh
1718 Yezersky Samuil Girshovich
1721 Yelpern Yankel Mordukhov
1722 Yelyashevich Khaim-Leyzer Nokhmanovich
1724 Yenelyuvich Mordukh Mendelev
1735 Yevfrat Nosel Genakhovich
1738 Yehelavsky Moysey Meylekhovich
1739 Yeshupin Movsha Leybovich


1750 Zhvanetsky Movsha
1765 Zhiv Ariyel-Zlyash Abelyuvich
1773 Zhirmunsky Izrail Leybovich
1774 Zhirmunsky Yudel Yankelevich
1789 Zhuk Yusif Davidovich
1791 Zhuk" Ovsey-Zelik Davidovich
p. 54/i. 55
1973 Ivanter" David Yuselevich
1978 Izakson Idel-Meyer Iosifovich
1979 Izgor" Shmuylo Yukhelevich
1980 Ilisok" Girsh Izrailevich
1981 Ilinsky Khaim" Rubinov
1983 Ilgovsky Girsh" Shchmuylovich
1987 Imenitov Vulf Yankelevich
1988 Imenitov Markus Movshevich
1989 Imenitov Moysey Berkovich
1993 Isserson Aron Meyerovich
1995 Itskovich Borukh Berkovich


1998 Yuvich Samson Grigoryevich

p. 55/i. 56---p. 56/i. 57
2000 Yuzefovich David Shlyumovich
1 Yuzefovich Mordukh Khatskelev
2 Yuzefovich Khaim Rakhmiyelevich
3 Yumin Mendel Abramovich
4 Yumin" Mendel Leyzerovich
5 Yumtev Vulf Yankelevich
6 Yunus" Shmuyla Shmuylovich
7 Yunus" Yankel
8 Yurdang" Itse Yankelevich
9 Yures Nisan Movshevich
10 Yuselevich Abram Gershenovich
11 Yuselevich Abram Khaimovich
12 Yuselevich" Meylakh-Mordukh Mikhelevich
13 Yuselevich Movsha Meylakh Mordukhovich
14 Yuselevsky Leyba Khaimovich
15 Yuselevesky Shimshel Naftelyuvich
16 Yusel' Mordukh Zvulunovich
17 Yuselzon Aron-Leyba Abramovich
18 Yuselson Gerts Yudelevich
19 Yuselson Movsha Yudelevich
20 Yuspe Abram Zelmanovich
22 Yuffe Abram Lipmanovich
23 Yoffe Zelik Khaimovich
24 Yoffe Isaak Elyashevich
25 Yoffe Yusel Shmuylovich
26 Yoffe Mendel Yuselevich
27 Yoffe Mendel Lipmanovich
28 Yoffe Mintsel' Yuselevich
29 Yoffe Movsha Isaakovich
30 Yoffe Shimel Yuselevich
31 Yoffe Khaim" Zavel'yevich
32 Yoffe Khaim" Sholomovich
33 Yoffe Shmuylo Yankelevich
34 Yoffe Yankel Movshovich
35 Yokhelson Issak Nakhmanovich
36 Yokhelson Naum Isaakovich
37 Yokhelchik Movsha-Simkha Leybovich
38 YokhelchikMovsha Simkhovich
39 Yokhelchik Tsalel-David Kalmanovich