Monday, May 30, 2016

1870 VILNA: RECRUITS (#2)

1870 VILNA RECRUITS (#2)
Jewish Men Who Were Called to Serve in the Military

#1 http://yourjewishgem.blogspot.com/2016/01/1870-vilna-recruits-1.html

Unfortunately the page has a shadow, covering some letters of the first names, although some you can figure out.

NAME
AGE (?)
p. 16

Matalzon  __l Izrailevich
24
Reiber __el Eliyashich
21
Vaynshteyn __vsha Yuselyuich
21
Gallintsishek __riel Itskovich
27
Gallintsishek     __ba   Itskovich
24
Gallintsishek     __sh     Itskovich
20
Kats  A__am Berkovich
24
Kats    __ba Berkovich
21
Viguzin I__o Mikhelyuich
29
Kats Kh__m Davidovich
25
Kats  __movich Abramovich
26
Kats  __ko Gershonovich
28
Mereyne  __ Abelyuno
29
Kurlyand __yel Yuvnkhovich
27
Shapira __yer Mordkhelyuich
28
Shapira   V__keliya __lyushevich
21


Rudamevsky   __oma Ayzik
25
Rudamevsky   __lom Moshovich
22
Ivan__ger   ___ram Yuselyuvich Zelmanovich
21
Kremer  __kel Movshoich
23
Tandetnik  __ash Yankel Faayvmovich
25
Tandetnik Yu__na Fayvishovich
27
Brushlan  __iaish Vulfovich Itskovich
24
Brushlan   D__id Vulfovich
23
Zalashansky __yel Leyzer Yudelyuvich
28
Zalashansky   __yzer-Gdal Yudelyuvich
21
Lurie __tsel Yankelyuvich
21
Vukin _zar Khaimovich
21
Rudashevsky __lko Yankelyuvich Ivnovich
26
Khodosh R_bin Itsko Movshovich
27
Khodosh __yvim Movshovich
21
Khodosh __vishi  Movshovich
25
Seyferd  Khaim Zelik Noselyuvich
29
Idelson Z__mtey Mordukhovich
27
OTHER

Galper  __nkl Avramovich
22
Galper Yudel-Leyba Movshevich
20
Kushel __ikel Izrailovich
22
Taytsy Khaim Gershevich
25
Taytsy __yenokh Gershevich
27
Giguzin Shloma Abramovich
29
Tarshis Movsha Girshevich
25
Tarshis Berko  Girshovich
21


ON THE WAITING LIST

Golomb Irayel Khononovich
25
Soloveychik Yusel Yudelovich
20
Sukhovsky idi Levin Yusel Eliyash Izrayelovich
27
Geler Abram Fayvishovich
29
Veys David Shmuylovich
30
Rubins Mendel Girshovich
26
Rubins Yucel-Meer
23