Monday, May 9, 2016

1912 MOGILEV-PODOLSKI VOTERS' LIST (#3)

1912 STATE DUMA ELECTIONS: MOGILEV-PODOLSKI VOTERS’ LIST  (#3)
Vinnitsia Region: F. 37, Inv. 1, Case 8
 #1: http://yourjewishgem.blogspot.com/2016/04/1912-mogilev-podolski-voters-list-1.html
 #2: http://yourjewishgem.blogspot.com/2016/05/1912-mogilev-podolski-voters-list-2.html


This is a complete list of Jewish surnames beginning with "M".
p.7

259 Magazanik Abram Shayev
260 Magaziner" Beyny_ Fronmovi_
261 Magaziner" Yankel
 
262 Magil'nik" Zus' Gershkovich
263 Makfel'dman Abram Duvidov"
265 Maranovskii Benyumen" Yankelev
266 Maryanovskiy Yus' yankelev
267 Maryanovskiy yankel Leyzorov
268 Man" Duvid Ayznkovich
269 Mandel'eyl' Beynysh" Bentsyunov
270 Medvel' Nusnm
272 Merakhver" Idel Aronov"
273 Mermelshteyn Usher Gershkov
274 Mond' Moitko Shmulevich
275 Mil'man Duvid" Yudkovich
276 Mil'man Zus'-Shmulevich
277 Mil'man Moyshe-Khaim"
 
279 Moreynns Mark" Moiseyev
280 Mosenkis" Zus" Moshkov
281 Mosenkis" Yusif Ovshiyevich
282 Moyanskiy Ierail' Idelevich