Tuesday, May 31, 2016

1906 VILNA: 2nd PRECINCT VOTERS LIST (#4B)

1906 VILNA: 2ND PRECINCT VOTERS LIST (#4B)
(1906 Vilna: Those With the Right to Vote in the State Duma Election)
Lists:
#1  http://yourjewishgem.blogspot.com/2015/06/1906-vilna-2nd-precinct-voters-list-1.html

#2  http://yourjewishgem.blogspot.com/2015/06/1906-vilna-2nd-precinct-voters-list-2.html

#3 http://yourjewishgem.blogspot.com/2015/08/1906-vilna-2nd-precinctvoters-list-3.html

#4A http://yourjewishgem.blogspot.com/2015/10/1906-vilna-2nd-precinct-voters-list-4.html


Any errors or omissions are mine alone.
Letter “B”-part 2
p. 12
341. Brantsburg" Khaim" Borukhovich".
346. Brodsshy Yefroim" Shmuylovich".
347. Broydo Aron" Berkovich".
348. Broydo Berka Sholomovich".
349- Broydo Ber" Sholomovich".
350. Broydo David" Yakovlevich".
351. Broydo Naum" Romanovich".
352. Broydo Rakhm1el' Nokhimovich".
353. Broydo Samuil" Notkevich". ,
354. Broydo Samuil" Khaimovich".
355. Broyt" Samuil" Vul'fovich".
357. Brudne Rubin" Osherovich".
358. Brudny Srol' Movshovich".
359. Brudnyy Genakh" Abelevich". ,.j.
360- Brudnyak" Nokhim" Leyba Khaimovich"..
301. Brudnyak" Khaim" Movsha Iserovich". ,
362. Bruk Khaim-Tevel Leyzeroich
363. Brumberg" Movsha Shimelevich".
364. Brun' Borukh" Mordukhovich".
365. Bruskin" Khatskel' Rafailovich".
366. Bryumberg" Tsodik" Meyerovich".
367. Bublevsty Aron" Yakovlevich".
369. Budgair" Yl]ya.Ioselevich".
370- Budrevich" 1osif" Matvvevich".
371. Buzhansshy Leyba Bentselevich".
372. Buzhansyuy Ruvin" Manel' Leybovich".
373. Buzgan' Khaim" Ytskovich".
374. Buzel' Rakhshel' Abramovich".
375. Buzkov" Aleksandr" Petrovich".
376. Bukel' Vikenpy Mateushovich".
377. Bukin" Ivan" Maksimovicha
378. Buksha Karl" Karlovich".
379. Bukshtel'skSH Tsalka Sholomovich"

p.13
381. Bulgak" Nakhman" Shlyumovich".
382. Bulkin" Khaim" Mordukhovich".
383. Bulkin" Tsodik" Yusel'-Yankelevich".
384. Bulkin" Gitel' Kopelevich".
386. Bumblis' Foma Matveyevich".
388. Bunes" Mendel'
389. Bunimovich" Izrail' Ben'yaminovich".
390. Bunimovich" 1osel' Shimelevich".
391. Bunimovich" Yusel' Shmuylovich".
392. Burakishskiy Yusel' Falkovich".
396. Burgin" Yudel' Gendelevich".
397. Burlin" Yudel' Gendelevich".
399. Burshteyn" Shimel' Vul'fovich
400. Burshteyn" Yankel' Yel'yashevych".
404- Bukhbinder" Girsh" Shmuylovich".
406. Buchin" Sigizmund" Yur'yevich".
409- Bushteyn" Shimel' Vul'fovich".
417. Belitsa Yankel' Mendelevich".
418. Belitsa Abram" Yankelevich".
419- Belitskiy Abram" Movshovich".

p. 14
421. Belits" Mendel Yankelevtsch".
422. Belits" Yankel' Abramovich"
426. Belovetskiy Peysakh" Zel'manovich"