Sunday, May 22, 2016

1906 VILNA: 2ND PRECINCT VOTERS LIST (#5)

1906 VILNA 2ND PRECINCT VOTERS LIST (#5)
(Those With the Right to Vote in the Duma State Elections)

 This is a complete "A" list of Jewish names.
Lists:
p. 3

1. Abeliov' Tankhel Movshovich"
2. Abel'man" Samuil" Solomonovich".
3. Abol'nik" Abram" Shlyumovich".
5- Abol'nik" Abram" Shlemovich".
6. Abragam" Abram" Aronovich". -
7. Abragam" Lazar' Aronovich".
9. Abramovich" Girsh" Meyerovich".
10. Abramovich" Girsh" Khononovich".
11. Abramovich" Zel'man"-Berko Baliyevich".
12. Abramovich" Kodysh" Ovseyevich".
13. Abramovich" Meyer" Leybovich"-Ayzikonich".
14. Abramovich" Shebsel' Girshovich".
15- Abramovich" Elyukum" Shevelyuvich".
16. Abramson" Leyba Meyerovich".
17. Abramson" Merel' Kal'manovich".
20. Averbakh" Ovsey 1osifovich".
21. Avidon" Abram"-Noakh" yuselevich".
22. Avidon" Abram"-Berka Neakhovich".

p. 4

27. Adel'skiy Borukh Khononovich
29. Ayon Yankel' Zel'manovich
43. Al'zutskiy yunash" Yankelevich".
44. Al'zutskiy Yankel" Shmuylovich".
45. Al'perovich" Abram"-Yudel' Zel'manovich".
46. Al'perovich" Itsko-Yankel' Sholomovich".
47. Al'perovich" Movsha Abramovich".
48. Al'perovich" Moisey Aronovich".
49. Al'perovich" Notel' Davidovich
50. Al'perovich" Faytel' Movshevich".
51. Al'perovich" Yudel'.
52. Al'tshuler" Avraam" Meyerovich".
53. Al'fes" Benshchion" Kivelevich".
55. Amdurskiy Meyer" Itskovich".
56. Amleson" Leyba Yankelevich".
57. Amsterdam" Genakh" Naftelevich".
59. Angleynik" Mordukh"-Leyzer" Yudelevich

p. 5
65- Anikshteyn" Srol' Girshevich".
66. Animovich" Gershon" Rafailovich".
69. Antokol'skich Lev" Moiseyevich".
70. Antokol'skich Shimel' Rubinovich".
74. Anshels" Movsha Ruvimovich".
75. Anshtrun" Leyzer" Mordukhovich".
79. Arlyuk" Aron" Shebselevich".
80. Arlyuk" Gilel' Yuselevich".
81. Arlyuk" Itsko Movshevich".
82. Arlyuk" Elyukum" Movshovich".
83. Arman" David" Abramovich".
84. Arman" David" Moiseyevich".
85. Aronovich" Abram" Mendel' Abramovich
86. Aronovich" Anshel' Yudelevich".
87. Aronovich" Gerts" Girshovich".
88. Aronovich" Lipman" Girshovich".
89. Aronovich" Movsha Gertsovich".
90. Aronovich" Movsha Khaimovich".
91. Aronovich" Osher" Grigor'yevich
92. Aronovich" Ovsey-Meylakh" Zus'manovich".
93. Aronovich" Shimel' Zel'manovich".
94. Aronovsty Leyba Leyzerovich".
95. Aronson" Aron"-Leyba Yudelevich".
96. Aronson" Zel'man".
97. Aronson" Yusel' Leybovich".
98. Aronson" Pavel".
99. Arons" Yusif"-Moisey-Abramovich"
100- Arons" Yusel' Abelevich".
101. Aron" Abram" Lazarevich".
102. Aron" Leyzer" Yankelevich

p. 6

104. Ar'yev" Girig' Leybovych".
105. Ass" Isaak" Gyr_yuvich".
106. Ass" Movsha.
107. Ass" Moisey Leybovych".
108. Astrovyanskiy Leyzer" Leybovych".
112. Afroimovich" Gutel'.
113. Ashman" Abel' Yankelevich".
116. Ayzeyashtadt" Kivel' Movshovich".
117. Ayzenshtadt" Leyba Shevelyuvich".
118. Ayzin" Shevel' Abelevich