Monday, May 23, 2016

1895-1896 VILNA SCHOOL DISTRICT: COMMEMORATIVE BOOK

1895-1896 VILNA SCHOOL DISTRICT: COMMEMORATIVE BOOK—Some Names From the Index

Abramovich Ya. M.
Ass Ya. M.

Bitner Yu. A.
Blyumental V

Velman FF

Gets FB
Gurvich O. Ya.

Zeeman-Font EO
Zemel EG

Ioffe ID

Kashin Ya.
Kiselev ML
Kozlov A
Kogon S. Th.
Kolodny ID
Kontor VK
Kotlyar IP
Kugel R. Jl.

Levinson I. Ya.
Lunts OL
Lvov NV
Lvov ON

Savich AK
Savich PO

Franken VB
Freyberg O. Ya.

Khorovets M

Shalom AB
Sharfe KO
Shvarts VI
Shteynberg ON

Engel I. Ye.

Yudenich VF
Yablonsky VK

Yakobson LA