Sunday, May 8, 2016

1912 MOGILEV-PODOLSKI VOTERS' LIST (#2)

1912 STATE DUMA ELECTIONS: MOGILEV-PODOLSKI VOTERS’ LIST  (#2)
Vinnitsia Region: F. 37, Inv. 1, Case 8

(Mohyliv-Podilskyy/Mogilev-Podolski, Vinnitsa Ukraine)


This is a complete list of Jewish surnames beginning with “L”.

p. 7

239 Landa Yusif" Khaimovich. 
240 Latinskiy Yankel' Leybovich
241 Levin"Yankel' Meylakhov
242 Lev'' Itsek'-El'
243 Levenshteyn/Lewenstein Mordko
244 Levin Abram-Ber
245 Levitin Azriel'-Peyzor" Zelmanov
246 Levitin" Zel'man"
247 Levitis Leyba Shmulevich
248 Levit Froim Menashevich
250 Leyzerovich Ninzh_s Leyzorov
251 Leykikh" Itsko Srulev
252 Lerner Moshko Abramov
253 Libergom" Nakhman Srulev"
254 Liberberg Leyaor Yusevich
255 Livshits Yusif Laranlev
257 Limononik Ayaik" Gershkovich
258 Linovetskin Leyba Abramov