Wednesday, May 18, 2016

1881-1882 KIEV: JEWISH CONVERTS (#3)


1881-1882 KIEV: JEWISH CONVERTS (#3)

(Kiev Diocesan Statements)

Jewish Converts #1:
http://yourjewishgem.blogspot.com/2016/03/1881-jewish-converts-to-orthodoxy-1.html

Jewish Converts #2:
http://yourjewishgem.blogspot.com/2016/03/1882-jewish-converts-2.html

August, 1881

p. 370

22. Baba Avrumova Vinovskaya, 17 y/o, from Khodor Jewish Community, Skvirsky (Skvira?) County, Kiev, baptized Vira

23. Shmuel Shtram, 24 y/o, soldier, 6th Life Guard Battalion, baptized Ioann

24. Khaykel Khaimovich Shpikel, 24 y/o from Skvirsky Jewish Community, baptized Vasily

24. A. Yankel Izrailev Shlimovich, 28 y/o, from Chernigov Gub., baptized Nikolai

25.  Rukhlya Kagan, 17 y/o, farmer’s daughter, from Vasilkovsk (?) Uzd. Kovalevka village, Fastov Jewish Colony, baptized Aleksandra. Parents were Moshka & Udi Kagan

27. Tsiva, 17 y/o, daughter of Volki & Sosi Rudenkovykh from Berezovki village, Radomyslsk Jewish Community, Kiev, baptized Aleksandra

28. Yelisaveta Isaeva Maschiyevskaya, 19 y/o, from Volyn Gub., baptized Yelisaveta

29. Aaron-Duvid Mortkevich Sneyder, 19 y/o, resident of Vydukleyevskago (?Выдуклеевскаго) Jewish Community, Rossienskago, Kovno Gub., baptized Nicholas

30. Fromma Nishchanskago, daughter of tradesman from Khodor Jewish Community, Skvirsky, Kiev, and wife of Chaim Abrumova Broslavskago—Beyla, divorced Dec. 28 1881, baptized Mary.

31. Khana Yatskova Shenker, 23 y/o, Ratno, Kovel, Volyn Gub. Resident, baptized Anna

32. Iosif Bernardov Goldvrin, 46 y/o, resident of Warsaw, baptized Yusif


33. Khaim-Ikdal Izrailev Skalka, 24 y/o, from Pavlograd, Yekaterinoslav, baptized Andrey