Thursday, July 3, 2014

1874-1883 PRILUKI POLTAVA: JEWISH BIRTHS & MARRIAGESThe following is based on information found on a Russian language site, Surname Index.

1874-1875 Births- Priluky district, Poltava province 
f. 1530, 6. 52-54

Belikov,
Buklyar,
Duhman/Dukhman,
Gershovich,
Ginzburg,
Gorkin,
Krasnopolsky,
Levendovsky,
Levin,
Levites/Levitov,
Maher/Makher,
Marik,
Minin,
Odnopozov,
Oleyner,
Paruk,
Rabinovich,
Semyonovsky,
Sheptovitsky,
Shmulyansky
Taraspolsky,
Temkin,
Turevsky,
Valovich


1875-1883 Marriages—Priluky
f. 1530, 6, 55-79


Agranovich
Alevsky
Arlov/Harlow
Arnapolsky
Beilin
Beucler/Bukler
Bezpolov
Blechman/Blekhman
Blinkin
Botsalkind
Braginsky
Brener
Brodsky Tsifrin
Bruk/Brooke
Dubovitskii
Dunay
Epelman
Evseev/Yevseyev
Fabrikant
Feinberg/Faynberg
Fidel Krupitsky
Friedman/Fridman
Galperin/Halperin,
Gindin
Gitelman
Glaz
Hanutin/Khanutin
Haytsenko/Khaytsenko
Hominsky/Khominsky
Imhinitsky
Kapitulsky
Kemelmaher
Khokholov/Crest
Krasnoboroda
Krasnopolsky
Kravinsky
Kupershtein
Kvitnitsky Makarevich
Lokomovich
London
Lozinsky
Magita/Magit
Manastirsky
Marder
Margolin
Meckler
Mininberg
Mints/Mintz
Moziirov
Myasnikov
Nefekh/Nefakh/Nefeh
Odnopozov
Oginski
Oleyner
Paleyev Lomanosov
Podolsky
Proga
Rafaevich
Rozov
Sachs
Safronovich
Seresevsky
Shafronovsky
Shaikin
Sharashevsky
Shuponitsky Zolotarev
Slabodkin
Smilyanky
Sokolovsky
Stanislavsky
Starobyhovsky Korobov
Stein
Suponitsky Ginzburg
Svistunov/Whistlers
Treybitsev
Turevsky
Ufman
Vaksman/Waxman
Varzhansky
Vaynblat
Vazerson
Velitsky
Volfman/Wolfman
Volfovsky
Volovich
Yudovich
Zapadinsky
Ziskin
Ziv