Thursday, July 10, 2014

1905 JEWS DEPORTED TO ARKHANGELSK PROVINCE (#2)

1905 JEWS DEPORTED TO ARKHANGELSK PROVINCE (#2)
(due to revolutionary activities)
Based on information from “Arkhangelsk North, Past & Present”—Michael Loschilova

According to the article, the information “…is based on inventories of the archival fund of the office of the provincial government…”
All of the individuals listed below were accused of a variety of revolutionary, anti-government acts.
Aronson Wolfe Mozesovich
Deported from Courland
Bloomberg Moses

Breitman Isaac Lazarevic

Breslav Yankel-Burke Abramovich
Vitebsk business strikes
Brook Abram

Bushevits Erist//Eristov (Ernest?)
Doctor
Feldman Vladimir Avrumovich

Fikhman Sofia (Sima) Shmuel-Itskovna
Belonged to a revolutionary group
Fuchs Shaya Haimovich

Gatovsky (Rosin) Gersh Wolfe Yankelevich
Belonged to Minsk revolutionary organization
Gendelman Tcherniakov

Gitnik Pesia Wolfowitz

Gitnik Volfovna Frish

Golfeld Ovsey Putin

Golshteyn/Holstein Iosya Motelevich

Gordin Shmuyla Leibovich
Stored revolutionary material
Grossman (Groisman) Abram Solomonovich
Party affiliation SRs (?)
Kof (Koff) Gert Movshevich

Leytsova Khasya (Katya) Morduhovna

Lozinski (Taratuta) Aron
From Baku
Lurie Jacob Naftolievich

Manan Gersh

Mendelian Dwejra-Shevel Leyzerovna
Belonged to a revolutionary group
Mirsky Yevel-Leyb Gutelyavich
State crime
Molkansky Haim Bekkovich
From Odessa
Nastashevsky Zis Moiseich

Pokotilo Azriel

Rosenbaum (Rozenbeym) Mendel Abramovich

Rosenberg (Deshin) Maria (Shane-Mirka) Moiseyevna

Rosenberg Moses Borisovich

Rosenblum Anshel Moshkovich

Rosenblum Motel Shakhnovich

Rubinstein Zalton (Zalman?) Ruvinovich

Stet (Svet/Light) Khena  (Khana?) Yakovlevna
Dentist
Stillman Moses Senderovich

Taratuta Rukhlya Gershkovna
Demonstrator
Zhak Mendel

Zheludskaya-Katz (Zholudskaya) Morka