Tuesday, July 8, 2014

1904 JEWS DEPORTED TO ARKHANGELSK PROVINCE (#1)


1904 JEWS DEPORTED TO ARKHANGELSK PROVINCE

(based on information from “Arkhangelsk North, Past & Present”—Michael Loschilova)


According to the article, the information “…is based on inventories of the archival fund of the office of the provincial government…”

All of the individuals listed below were accused of a variety of revolutionary, anti-government acts.NAME
NOTES
Abramson Itska-Leyba

Aizenberg Iehel Abramovich

Aizenstadt Itsko

Andruzhovsky Leiser Girshevich

Aripo Leiser Abramovich

Ashbel Emi Shmuil Eselevich
Belonged to "Gen. Jewish Labour Union of Lith., Pol., & Russia"
Aspiz Adolf Abraham Leibowitz

Backa (Bachek or Bachok?) Meer Matisav Makseevich
Bund member
Baratz Chaim Wolf Leibovich

Barbash (Barmash) Leybovna Khana
Distrib. Leaflets
Bawer Lieb-Malka Solomonovna

Bawer yankel

Belenky Gert Khatskelevich
"treason"
Bender Samuel Meerovitch

Bernshtein Faivel Bentsovich
possessed illegal literat.
Bernstein Shur Abramovna

Blyakh Genakh Zavelevich

Blyakhman Ida Manusovna

Braginsky (Brachinsky) David Mordokovich

Bromberg Gert Aaron Hershkowitz

Bronstein Boris Pertsovich

Buchbinder Boris Markovich
Drafting appeals
Budman Zoroh Davidovich

Burgin Giril Leyb Simonovich

Buse Movish Aharon Mordehelevich

Buzinover Moses Rubinovich

Bykhovsky Yankel Nahmanovich

Chait Leyba Hershkowitz

Chaitin Gersh-Iosya Movshevich

Chernyak Itska Morduhovich

Ciechanover Alter Morduhovich
demonstrated in Lodz
Dargolts Khuna-Mikhel Gdalevich

Davidov Yankel Shmerkevich
created a revolutionary group in Libau
Dishel Shoyel Mendelevich
Bund member
Dizhur Israel

Dobriman Shaevich Simha

Dobrovensky Boruch-Wulf Bengaminovich

Dobrovensky Shlemovich Meer

Don Judah Movshevich

Dorin Girim Meerovitch

Dreyer Abram Itsek Alterovich

Dybier Srul Leyb Hershkowitz

Epstein Mirka Nisovna

Epstein Sender Zrilevich

Feferboum shimon alterovich
demonstrated in Lodz
Feldman Boruch Movshevich

Fialkov Abram Iosel Aaronovitch

Finkelstein Hersh (Gregory) Solomonovich

Finkelstein Noah Shaevich

Fish Moiska-Tevel Mordkovich

Frayfeldt David Simon Yankelevich

Fried Pesia Riva Leybovna

Fuch Itsik-Iosel Mordhelevich

Fuchs Itsek Hershkowitz

Furman Bekrel Leyb Izrailevich

Garnitsky Kuiel Izrailevich

Garnopolsky Abram Aaronovitch

Gekelman Movshevich Abram

Gelfand Hohim Leyb Mordhelevich

Gerber (Herder/Gerder) Tsalya K (H?) Usilevich

Giller Basia Zilkindovich

Ginsburg Isaac Vulfovich
Bund member
Gipshman Leiser Yudelevich

Glekel (Manasevich) Maria Vulfovna

Goldovsky Movsha Berdichevsky

Gollender Kisa Iosifovich

Golub Noson Hohimovich

Gopner David Ioselevich

Gordin Chaim-Shalom
state crime
Gornshteyn David

Granovsky Chaim Yaakov Aizikovich

Gratvol Joseph Samuels Zusevich
state crime
Grinblyat Yankel Zelmanovich

Gunzburg Iosel (Joseph) Isaacovich
son of a merchant
Gunzburg Shmom Isaacovich
son of a merchant
Gutzeit Isaac Ocherovitch

Hershkowitz Chaim Lazarevic
Romanian citizen, Odessa demonstration
Hoffman Elia Ickov-Moshkov
Bund member
Horowitz David Isaevich
son of a merchant
Horzhelsky Rubin Levkov
Secret contributions to immigrants across the border
Hrost Leo Elievich
state crime
Ikhlov David Elevich

itskovna Rosa Rabinovich

Izbitsky (Izbutski) Joseph (Iosel) Morduhovich
Bund member
Kades (Kadesh) Iosel-Leib Yankelevich

Kafenbaum Moisey (Moshek/Moshko) Berkovich

Kagan Khana-Pina Leybovna
Bund member
Kaganovich Yankel Shlemovich

Kantselson Rachel Meerovna

Kaplansky Shmuil-Bruch Leibovich

Kaplinsky chaim Hehel Shmulevich
Bund member
Katz Yankel Abramovich
Bund member
Kaziol (Kosel)Genakh

Kelfman Naftula Shulimovich

Kerber Beynes Nohimovich
state crime
Kestenberg Vigdor Pinkusovich

Keyler Becker-Mordko Movshevich

Khazanov Zoellick Fayvushovich

Kheyve/Kheyven Aron Zalmanovich

Kirshenbaum Honan Shaevich

Klivansky Semen Aaronovitch

Kolker Abram (Avrum) Srulevich
expulsion under police surveillance
Koton Isaac motisovich

Krapivnikov-Kratetsitsel Kalman Davydovich

Kravets Ita-Zilda Berovna

Krichevsky Benjamin Isaacovich

Krupetski Abram Iosel Yankelevich

Krupetski Gnesya Nohimovna

Kufman (Coffman) Shmuel Wolf-Yankelevich

Kushnir Drobtsa Davidovna
state crime
Lando Shmoma-Zalman Shmuylovich

Lando Shmuel Leib Moyshevich

Lavrynovych Julian Naumovich

Lein Benjamin
demonstrated
Lentsman Yan Davidovich

Levin David Grigoryevich

Levin Sholom Aronovich

Levin Tsivya kalminovna

Levin-Zhytomyr Roch Rosya Beynesovna

Levine Esther Ioselevna
state crime
Levinskaya Golda Itskovna

Levinsohn Anna Abramovna

Leviticus/Levit Faivel Yudelevna
state crime
Leybovna Sarah Ravitch
state crime
Lezerhak-Kogan Israel Yankelevich

Liburkin Zalman Itska Abramovich

Livshits Movsha Davidovich
leaflet distribution
Loktov Mendel Leybova

Lotkin Ruvin-Lampan

Lurie Michael Burkovich

Lyuboski Morduch-Yudel Mendelevich

Magid Girtya Yekel Sholomovich

Malin (Malina) Israel Itzkowitz

Marisova Beyle (Blum) Leyzerovna

Markon Ita Moiseyevna

Mates (Motib) Yankel Sroel Itsikovich

Mayants Joseph (Iosel) Masevich

Merkin Chaim Itzkowitz

Mirkin Khan Gershevna

Mitsun Shmomovich Moses

Morgenstein Jacob Izrailevich

Neiman Devoyrya (Vera)

Nemzer Morduch Moiseich

Nosel Movsha-Leiser Mordhelevich

Nyman Leyzerofich Leyba
Bund member
Odonov Leyba Elevich

Oksengoren Yankel-Iosya Davidovich

Perelman Shmuel Nahmanovich

Piratinsky Yuda Berkovich
state crime
Podzelver Abram-Preydel Meerovitch
demonstrated
Polonsky Elijah Isaac Zalman Beerovich-Hirsch

Rasovsky Yankel Nahmanovich
belonged to Revolutionary Committee
Riemann Azriel Yudelevich

Ritman Elevna Sura

Rodin Isaac Vigdorovich

Rosenberg Shlyama-Nusku Hamovich
Bund member
Rosenwein Mordko Morduhovich
demonstrated
Rossin Iohveda Leyzerovna

Rovinski Solomon Aaronovitch

Rubinstein Abram Yankel Shlemovich
Bund member
Rybak/Fisherman Chaim Joseph Izraileivich

Schiffman Mendel Haimovich

Schneerson Israel-Neukh Abramovich

Segalovich Khyel Mordkovich
demonstrated
Seltsovsky Pesia (Pauline) Borisovna

Semyatitsky Abram Gdalevich-David

Shapiro Khaim Fraimovich

Shavzin Yankel-Yakub Abramovich

Sheynazin (Sheynazen) Shmuel-Hersh Avrumovich

Shkolnikov Beniamin Borukhovich

Shnapir Iosel Movshevich

Shnitman Joseph Leyb Gershanovich

Shperlin binh Izrail Bereshovich
demonstrated
Shteynbokh Michael Avrumovich
demonstrated
Shukhat (Klivanskaya) Rakhil-Rokhlya Abramovna

Shvabsky Yankel

Slomovich Leyzor Ioskovich

Sorin Nohim Kuselevich
Printing in Kozlov
Sorin Shmerko Samoylovich

Sorkin Abram Burke Itskovich

Sorkin Abram Itska Meerovitch

Sudarsky Gershen Borukhovich-David

Tabashnikov Yankel Iosifovich Wolff

Tarnorutskaya Mordko Movshovich

Tartak Zlyash Isakovich

Tcipin Zalman Ocherovitch

Trachtenberg Yudovna Daria

Tsal Nachman Meerovitch

Tsekhanovsky Noah Vulfovich
demonstrated in Lodz
Tsesler Hirsch Limanovich

Tsihota Leybus Abramovich
demonstrated in Lodz
Vengerov mark Moiseich
revolutionary propaganda
Viziltir (Vizilker) Yankel-Wolf Zayvelevich

Volf Srul

Volkenshtein Nohimovich Aron

Volpovich Khan-Len Yankelevich
a state crime
Weinberg Borih Viffovich-Srulevich

Weinstein Semen Lazarevic

Yahods Alexander Davidovich

Yakerson Iosel Berdichevsky

Yakubson Zalman Khononovich

Zacks Benzion Aaronovitch

Zalmanzon Berl (Burke) Leyvikovich

Zeliman Neha Leybovna

Zhitomirsky Srul Leyb Ioselevich
state crime
Zilber Abram Itsek Aaronovich

Zilberman Khaim Movshevich

Zubaty Ovin insakhovich