Wednesday, July 23, 2014

1941,1942 WWII JEWISH SOLDIERS: HEROS OF THE SOVIET UNION

WWII JEWISH SOLDIERS: HEROS OF THE SOVIET UNION


In his first book, “Feats of Jewish Soldiers in the Fighting” (Pt. I) , Professor FD Sverdlov offers background information and a list of 303 Jewish soldiers who received recognition for their heroism on the battle field in 1941.  Part II, “Feats of Jewish Soldiers in the Fighting” includes a list if 504 soldiers honored for their feats in 1942. The information is in Russian but you can easily use an online translator, if necessary.A few names follow (please see the article for a complete list):

1941, Part I

Yavorsky Yakov,
Elkin Solomon Aaronovitch,
Shokhmayev Roveld Moiseyevich,
Chernyak Israel Moiseyevich,
Tsikurenko Gersh Efraimovich,
Tsapusov Zino,
Khokhlov Leo Zalmanovich,
Hlebas Gregory Emmanuilovich,
Frayfeld Alexander,
Fainer Vladimir Fayvishevich,
Tervid Vladimir Yulyanovich,
Tafin Michael G.,
Suhlets Mikhail Davidovich,
Loybilman Solomon Moiseevich,
Snitser Gregory P.,
Skippar Moses Y.,
Ryabikov Aleander E.,
Rigna Boris,
Ratner Wulf Simonovic
Pustovojt Leonid Moiseevich,
Prozin Ilya Mikhailovich,
Podolny Yakov Abramovich,
Papernika Gregory F.,
Pakolnes Julius P.,
Ofingindin Motel Haimovich,
Nudelman Mikhail A.,
Nevtir Michael G.,
Monachinsky Yakov Davidovich,
Mindlin David Y.,
Magarill Abram Solomonovich,
Lyalin Igor,
Lerman Zeldovich,
Lasky Jacob Solomonovich,
Kupershtein Emanuel Z.,
Katznelson Moses B.,
Karam Arkady L.,
Inzovich Yakov Davidovich,
Zisserman Leonid G.,
Eroshevsky Joseph P.
Dyskin Efim A.,
Gubler Evel Isaacovich,
Goltgaber Boris Isaacovich,
Gil Konstantin Markovich,
Vurgaft Jules Froimovich,
Weinstein Zusya Gilkovich,
Buhmiller Gregory F.,
Braslavskie Gersh Ionovich,
Begelfer Jacob (Job),
Baklan Kadets,
Ashkinezer Alfred Y.,
Alper Michael Solomonovich,
Akselrod Paul Natanovich
1942, Part II

Yufa Lazarus Izrailevich
Yuzim Shmerkovich Motel
Epstein Shaya Gilkovich
Endean Shaya Shlemovich
Shunkyn Solomon Zelykovych
Tsypin Ayzyk Abramovich
Chechyk Borukh Haymovych
Curkova Polina Moiseevna
Zuckerman Michael Shlemovych
Tsetner Reuben Markovic
Hynts Boris Yoslevych
Froyman Velvel Abramovich
Frenkel Boris Efimovich
Faygenblat Gerts Markovich
Urytsky Ilya Zalmanovych
Trahtenbroyt Boris Yakovlevich
Tartu Meer I.
Sorokin Israel Naumovych
Solomonov Naum Abramovich
Siris Lev Davidovich
Simkov Izrail Lvovich
Rombach Abo Lazarevich
Rogov Sender Zalmanovich
Preysman Daniel Yevseyevich
Perlovski Isaac Abramovich
Pevsner Ilya Mikhailovich
Papernik Lazar Chaimovich
Orlov Fayvel Solomonovich
Nosovich Israel Illyich
Naroditsy Aaron Iosifovich
Muchnik Isaak Mikhaylovich
Mitman Jacob Borisovich
Melamed Naum Moiseevich
Lunkin Fedor Davidovich
Lyman Israel Yudovich
Latushkman Zakhar Gershevich
Kushnir Mikhail Abramovich
Koval Leonti Yevseyevich
Kazakevich Zoellick Evseevich
Isserbaum Boris Izrailevich
Inzorkin Moses Velvovich
Zirka Maria Israel
Zilberstein Lev Abramovich
Zak Viktor Aleksandrovich
Yelin Shlema Leybovich
Yekelchik/Ekelchik Moisey Leybovich
Drahler Solomon Grigorevich
Derbaremdiker Ilya Itskovich
Gurevich Pinhus Moiseevich
Granovskaya Faina Naumov
Goffman Aaron Borisovich
Vulfson Grigory Yakovlevich
Vuberman Anna Grigorieva
Volkova Rimma Leybovna
Vinokur Moisey Grigoryevich
Buber Shlema Gershevich
Braverman Alter Aronovich
Bluvshteyn Matvey Naumovych
Bakharev Abram Moiseyevich
Artman Eugene Lvovich
Akselrod Neeson Borisovich
Adzer Israel Vulfovich
Abel Moisey Grigoryevich