Sunday, November 30, 2014

1917 KIEV: ELECTIONS

1917 KIEV: ELECTIONS
(Vernadsky National Library of Ukraine)

Class (CL) 0670 (Ed.2)

1917 “Home Affairs Committee on Elections to the Constituent Assembly UNR”:
“List of representatives who came to Kiev district commission regarding matters of elections to the Constituent Assembly of the UPR”

People mentioned in the text:

Aptekar Lev Ilyevych;
Farfurnik Shmuyel Nekhemyevych;
Finkelshteyn Yosip Nokhymovych;
Halperin Ruvim/Reuben Volfovych;
Herse Ernest Vilhelmovych;
Hordonov Berko Mendelevych;
Kulikovsky Borys Markovych;
Lahunov/Lagunov Boris Isakovych;
Luchnik Viktor Mykolayovych;
Moskvych Oleksandr Hryhorovych;
Perelson Lazar Mykhaylovych;
Pinzur Shmuil Benyamynovych;
Vaynshteyn Yelysey Vulfovych;
Volkenshteyn Izrailʹ Morytsovych.
Yaroslavsky Izrail Meylakhovych;
Zinkivsky Oleksandr Vasylovych
[CACM USSR Ministry of Internal Affairs—Kharkiv Library]    

CL 0686

1917Jewish Communities Candidates Lists:
“Council of Jewish Communities Candidate Lists” (from the “ ‘List of Jewish Workers of the ‘Bund’…”- [Kiev]”)

Abramovich (Heifetz/Kheyfets) Zinoviy Moiseyevich; 
Akselrot Samuil Nakhman Khaimov;
Arkavin Yakov Sergeyevich;
Aronson Meyer Yakovlevich;
Averbukh Ida Gershovna;
Averbukh Volf Borukhovich;

Babin Mikhoel Yakovlevich;
Balosher Abo Matusov;
Baru Noakh Itskhokovi[ch];
Basin Isaak Zeligovich;
Bassin Beynesh Fishelevich;
Begam Iuda Markovich;
Bekkind Girsh Memdelev;
Berger Isaak Moiseyevich;
Berger Vulf Moiseyevich;
Bernshteyn David Isaakovich;
Berzakh Ioyel Iosifov-Davidovich;
Blumshteyn Ruvin Zorakhovich;
Bruk Pavel Yakovlevich;
Bruk/Brooke Saul Leybov;
Buras Girsh Yakovlevich;
Burash Aron Peysakhovich;

Charno Iona-Sholom Girshev;
Cherman Vul'f Moiseyevich;
Chernikhov Iosif Samoylovich;

Daykhin Yakov Meyerov;
Dinaburg Shlioma Zelmanovich;
Dymshits Miron Moiseyevich;

Elenson Mordkhay Isaakovich;
Elkind Volf Moiseyevich;

Faliber;
Feygin Moysey Izrailovich;
Filstinsky Movsha Itsykov;
Frumkin Aron Berkovich;
Furtan Moysey Ignat'yevich;

Gamerov Mordkhay Tuviyev;
Geler Avram-Vol'f Eliyezerovich;
Gelfgort Gigel' Nokhimov;
Genkin-Freydish Abe Iyegudovich;
Gershkovich Ber-Borukh Isaakovich;
Ginzburg Leyba Eliyashov;
Gitelevich Gdaliya;
Gokhberg Mordkhay Girshevich;
Goldenberg Pavel Vasil'yevich;
Goldshteyn Meyer Fishelevich;
Gordon Abram Mordukhovich;
Goykhman Isaak Mendelev;
Grayevskiy Yakov Iosifovich;
Greben Grigoriy Nikolayevich;
Grinberg Zalman Eliyashov;
Griner/Greener M. A.;
Grozovskiy Samuil Samsonovich;
Gurevich Aleksandr Grigoryevich;
Gurevich David Moiseyevich;
Gurevich Grigoriy Ilich;
Gurevich Itskhok- Leybovich Eliyezer - Khaimovich;
Gurevich Leyvik Solomonovich;

Issanova Basya Nisonovna;

Kabalkin Shmuyel Sanderov;
Kachan Iosif Abramov;
Kaganer Ester Khaimovna;
Kaluzhskiy Nokhum Girshevich;
Kaminskiy Girsh Yakovlevich;
Karlin Lipman Yakovlevich;
Kelzon Azriyel-Shloyma Yakov-Fishelev;
Khaykin Matus Iyegnshua-Geshelev;
Kliot Itskhok Gdal'yevich;
Kolodnyy Ilya-Leyzer Girshev;
Korabel'nik Moisey Aronovich;
Korn Yakov Girshevich;
Kozarnovskiy Mendel;
Kreyzil Ioel Berov;
Krichevskiy Samuil Abramovich;
Krom Iser Iosifovich;

Landa-Bezverky Emanuil Moiseyevich; 
Levin Abram Girshevich;
Levin Elizer-Aytszik Shliomovich;
Levin Naftoli Gerts Shmuelevich;
Levinson Avraam Nakhmonvv;
Levinson Lipman Moiseyevich;
Levit Moisey Iosifovich;
Lifshits Mikhail Ilich;
Lifshits Moysey Zalmanovich;
Lifshits Naum Borukhovich;
Lifshits Peysakh Khaim;
Lifshits Vulf Abramovich;
Limon Eliyezer Iyegoshuyevich;
Limon Moisey Yankelev;
Lozovskiy Veniamin;
Lurye Azriyel' Beynushchov;
Lurye Izrail Isaakovich;

Mazriyer Shmuel Boazovich;
Meirsdorf Isaak Aronovich;
Mezhov David Iyegoshuyevich;
Miliykovskiy Elya-Girsh Uriy-Gilelevich;

Natan Dveyre-Gitl Gilelevna;
Nemerovskiy Aleksandr Yakovlevich;
Niselevich Khaim Iyeguda Leybov; 
Novikov Abram Isaakovich;

Oder Shimin Aronovich;
Orlin Abraam Itskhokovich;
Orshanskiy Moisey Grigoryevich;
Pesin Borukh Leybov;
Pokrassa Pinkhos Meirov;
Polyakova Basya Solomonovna;
Poznyakovskiy Khaim Za[l]manovich;
Prokhovnik Efroim Nokhum Abramov;
Prudzyan Abram Oriyelev
Prush Khaim Abramovich;
Rabinovich Khasya Sender-Ziskindovna; 
Berman Movsha Leybov;
Reykhel;
Reyzenberg Mordukh Khaimov;
Rikhnin Yakov Itskhokovich;
Rodman Feyga-Basya Refoelevna;
Rozenberg Moisey Iosifovich;
Rozenberg Moisey Khaimovich;
Rozin Abram Osherovich;
(Ben-Aoyer);

Saminskiy Elya Shtuelev;
Sandomirskiy Aron Shliomovich;
Shafirshteyn Yakov Khaimovich;
Shafran Vulf Iosifovich;
Shapiro Osher Davidovich;
Shavets Elya Avraam-Isaakovich;
Shepshelevich Khaim-Girsh Movsh;
Shevelev Zalmon Yekhileyev;
Sheyngold Mordkhay Zalmanovich;
Sheynin Moisey Itskhok;
Shlyaposhnikov Mikhail Osherov;
Shneyderman Mozes Samuilovich;
Shoshkes Khaim Avraamovich;
Shtern Menakham Davidov;
Shulman Iosif Ovseyevich;
Shur Iyekhezkel Zalmanov;
Stol'nits Itsko Kalmanov;
Sverdlov Simkha Mendelevich;
Syrkin-Shklovskiy Ioel Elyevich;

Teplitskiy Yakov Avraamovich;
Teytelbaum Bentsion Vol'fovich;

Vaynshenker Iosif Moyseyevich;
Ventseron Zalman Leybovich;
Vilenskiy Iyeguda-Nison Vulfovich;
Volk Yakov Girshevich;
Wiener/Viner Abram Iyegoshuyevich;

Yakubovich Mikhoel' Avraamovich; Mendzelevskiy Eliyezer;

Zabarskiy Abram Zalmonov;
Zaretskiy Mordkhay Izrailevich;
Zeltser Mordkhay Khonov;
Zisman Abram Fayvushovich;
Zorokhovich Leyb Itskhokovich

[Revolutionary (?) Museum; H.I.M. USSR Center. Central Naukova Library # 687]