Saturday, November 1, 2014

SCHOOL DROPOUTS: BERDYANSK STUDENT LIST (#2)


(I. Lyman)
Based on “Circular on the Management of the Odessa School District”


Berdyansk Male Gymnasium


1883
Lempert Naum, Shpolyansky (Y)eyzer, Cantor Solomon, Lohvitsky, Drakin Nicholas
Khardallo Yakov
Shander Grigory
Umansky David
Kalma Nikolay, Sokolovsky Mordkho
Galynsky Gilel

1884
Fingergut (Fingerhut??) Samuil
Roytman Solomon, Pampulov Moisey

Burnaz Samuil
Frizen Aleksandr
Dimopulo Afanasy, Berezhinsky Iosif
Iogolevich Moisey, Pinsky Nikolay
Shaad Fridrikh
Sholyansky Veniamin
Lutsky Solomon

Mulman Aleksandr
Sokolovsky Lev
Litvak Samuil, Berger Isaak
Shaad Albert

1885
Lesman naum
Pozmontirov Borokh (Boris), Fetter Yakov
Ayvaz Semen
Ketterling Fridrikh
Zilberberg Yakov
Shandler Girsh
Minsker Vulf, Tamarin Abram
Pergament Samuil

1886
Oksyuz Boris
Dostrovsky Saul
Sokolovsky Yakov

1887
Gersh Los
Ostrovsky Emmanuil
Mintz Otto
Gurovich Isay-Eli, Rydnik David, Rydnik Mikhail
Frankfurt Lev, Frankfurt Moisey
Sokolovsky Sergey
Brodsky Isidor
Dolkhansky Fridman
Sogalovsky Avraam
Kreyzer Solomon
Yantsen/Janzen Yakov

1888
Penkovsky Flor, Sereda Aleksey

 Obituary (“Circular on the…School District”)
1882
Berdyansk Gymnasium, Class VI---Israel Tcherniakov/Chernyakov