Thursday, November 13, 2014

1916 ODESSA MERCHANT CLASS ELECTIONS


1916 ODESSA MERCHANT CLASS ELECTIONS
(1916 Odessa Book of Merchants, Trade, & Industry)
i. 82
Ashkenazi Zigfrid Yevgenyevich
Barbash Shmul Matusovich
Breitbart Gutman Kopelevich
Vaise/Weiss Aleksandr Feodorovich
Veinshtein Grigori Emmanuilovch
Zal Yemanuyel Karlovich
Zusman Mikhail Grigoryevich
Kalfa Ilya Aaronovich
Kontselman Ionatan Georgievich
Levin Ilya Khaimovich
Mendelevich Yefim Yakovlevich
Puritz Aleksandr Yakovlevich
Rabinovich Yakov Deonovich
Raush Yuliy-German Moritsovich
Reiberman Naum Grigoryevich
Roizman Yefim Grigoryevich
Safir Osip Ilich
Sokolovski Saul Isaakovich

i. 83
Candidates for Election:
Kulberg Moses Mahaylovich
Lazarovich Solomon Borisovich
Levin Yuliy Iosifovich

Members of the Merchant Council:
Breibart Gutman Kopelevich
Weiss Aleksandr Feodorovich

Jewish Heritage: A Unique Jewish Cemetery.mov