Sunday, November 23, 2014

1904 GAOO ARCHIVES: ODESSA SOCIETY FOR THE WELFARE OF JEWISH FARMERS & ARTISANS

1904 GAOO ARCHIVES: ODESSA SOCIETY FOR THE WELFARE OF JEWISH FARMERS & ARTISANS --Allowances For Palestinian Colonists (those in Syria & Palestine)
(“Jews of Odessa & Southern Ukraine”, LG Belousov)
(f.1, op. 4, d. 5788)

Castine/Kastini Colony
Gingesu David,
Grossman Shleme,
Zhukovsky Shmuel,
Kogan Faivish,
Izraelite Elimelekh,
Kurchik Elimelekh,
Praskovskom Shoal
Roeyen Leyb
Rukhman Zalman,
Finkelshteyn Borukhu
Sheyf Zusye,
Shkolnik Iosif,
Eli Iosif,

Pesakh-Tikva Colony
Rabinzon Khaskel,
Grinman Samuil,
Galperin/Halperin Iosif,
Berelovich Iosif,
Sek Mordukh,
Iomon,
Vysoker Kopel,
Izak Ayzik,
Shmuloaich Abram,
Vidyanoaskom Volf

Hedera Colony
Kastili Iosif,
Labuchkin David,
Tartakovskom Izraily,
Ashbely Zalmon,
Goldenberg Veniamin

Wadi-Hanin/Khanin Colony
Kurchik Chaim,
Komarov Efroim,
Shneyderovich Yehuda
Koganova Wolf
Etinger Joseph

Rehoboth Colony
Kharlap Efroim
Glazer Elye
Sakharov Izraily
Danilevich Leyb
Briskin David
Weinbaum Shikman