Thursday, November 6, 2014

BERDYANSK GYMNASIUM: GRADUATED FROM TEACHING PROGRAM & PASSED THE MATURITY TEST (#1)

BERDYANSK GYMNASIUM: GRADUATED FROM TEACHING PROGRAM & PASSED THE MATURITY TEST

Materials on the History of Berdyansk State Ped. University (I. Liman,  V,M. Konstantinova)


1887 Teacher: Jerome Ilich Goldstein--graduated Kiev University (Dr. of Gymnasium), age 42, began at the gymnasium in Oct., 1877.


1881 Certificates of Maturity Awarded to:

Vilensky Gdal-Meyer
Getallo Leo
Jabotinsky Mendel
Mozharovsky Miron
Rothman Yevsei
Rutstein David
Rydnik Joseph
Sokolovsky Judah Leib1878-1881 Graduates:

1878
Berdychevsky Leon
Kohen Moisey
Tsybulevsky Aar. (Aaron?)—medical
Eynhorn Solomon
Rabinovich Marko

1879
Brodsky  Isaac
Gorodetsky Zion
Gubergrits Isaiah
Zolotarev David
Naymer Avraam
Nemirovsky Yakov
Feysin David
Shvarts Yakov
Shleyfrig Mark

1880
Albert Yankel-Shlema
Kohan-Bershteyn Lev
Hordyn Israel-Chaim
Dubrov Davyd
Zalevsky Venyamin
Krauh Shmul
Lemperon Avraam
Penzyakov Yosyf
Purits Yezekiel
Shabyhovych Hersh
Shteyn panas
Sheymyn Boris
Shternhold Markus

1881
Valter Adam
Kulte Iosif
Lyubarsky Georgy
Rozenblyum Nikolay
Chernyakov Moisey
Chernyakov Samuil
Shulgin Kanit—medicine1881 Certificates of Maturity Awarded to:

Vilensky Gdal-Meyer
Getallo Leo
Jabotinsky Mendel
Mozharovsky Miron
Rothman Yevsei
Rutstein David
Rydnik Joseph
Sokolovsky Judah Leib