Tuesday, November 4, 2014

1917 Kharkiv Province: Medical Personnel

1917 Kharkiv Province: Medical Personnel
“Genesis” (A. Sosha)


Bashkin Maria Yudelevna,
Beylikhis Abram-Benzion Itshovich,
Brantman Maryam Moshkovna,
Chernoff Ita Rivka Zelikovna,
Chernusky Solomon Haimovich,
Chernusky Zelman Haimovich,
Chernyak Pinkhus Beniaminovich,
Chernyakova Roza Yesel-Girsheva,
Chlenova Rachel Leybovna,
Chudnovsky SA,
Chudnovsky Shavel Haim Leibovich (Savely Saul Akimovich),
Danziger Gregory Iosifovich,
Faerman Hirsch Emovich,
Feldshtern Shmuel Pesach Gershovich,
Fleishman Yakov Davidovich,
Gandel Meyer Leibowitz,
Gofman/Hoffmann Leib Iosif,
Goldstein Mikhail Borisovich,
Gottfried Khaya Leybovna
Greidin/Greydin Alexander Mordukhovich,
Greidin/Greydin Zalman Mordukhovich,
Kapuler Fayvel Izrailevich
Kaufman LM,
Kaylan (aka Kaplun) Mikael-Movsha Zalmanov,
Krechmerg (Kretschmer) Sarah Israelevna,
Kretschmer Sarah Israelevna,
Kusner Feodor Samuilovich,
Lapin IP,
Lebedinskaya Rakhil/Rachel Leybovna,
Levin Aron Abramovich,
Levin Gersh-Fayvel,
Levinsohn Taube  Davidovna,
Lifshitz Ita Shmulevna,
Lipkind Srol Leib,
Meisel Rivka Itskovna,
Mendelson David Mikhaylovich,
Molchanovsky Mark Yefimovich,
Naftulyev Samuylovich Lazarus,
Pevsner Monos Mordukhovich,
Pilz Gershon Leibov,
Rabinovich Abram Moiseyevich,
Rozenboym Srul Duvidov,
Schwartz Vitaly Aronovich,
Schwartzberg Sarah Israelevna,
Schwarz Hirsch Yankelevich,
Shabad Leybovna Mariam,
Shapiro Ginda Davidovna,
Shapiro Matvey Yakovlevich,
Shenderovich-Bernstein Dobba Notovna,
Shepshelevich Zelman Genokhovich,
Sheveleva Masha Simonovna,
Shklyar Samuel Hirsch,
Shlanoberskaya Ida Lazarevna,
Shlemenzon Aron MoisheMeyerov,
Shternman Isaac Evseyevich,
Shteyberg Genya-Gitl Girshevna,
Siegel Dora Aronovna,
Siegel Mark (Morduch) Galisheev,
Siegel Miron Gamsheyev,
Slavin Beyla Beniominovna,
Sokol Avrum Berkowitz,
Sorin Mendel Leibov,
Steinberg (nee Shmerlin) Genya Gitlya Girshevna,
Tchaikovsky (nee Spivak) Khava Moishe-Itskovna,
Ulanover Alexander Nikolayevich,
Vaynbren Leib Leiserov,
Vorobeynikov Abraham Petrovich,
Weiser Anatoly Vladimirovich,
Yokhelson Israel Borisovich,
Yud Mikhail Abramovich
Zisselman Moses Leibov,