Friday, November 21, 2014

1941-1944 NEW SVERZHEN BELARUS (Novogo Sverzhenya): SHOAH


1941-1944 NEW SVERZHNYA (Belarus):

List of Jewish Residents Who Were Killed & Buried in the Jewish Cemetery


The original includes first & last names and years of birth. Here, I have included primarily only last names  & some birth years. The years are in (parentheses); the numbers following the dashes---are the number of people with the same last name.
Please visit the Russian language site for additional information.
Agin: Keyda, Nehaya, Esel, Leyba
Adeynoylam: Burke, Gdal, Zorakh, Vienca
Aylovsky: Sara, David
Akyarovsky Khanimir (1905)
Alpert: Tamara, Haim, Elka
Akyarovsky—4
AminskayaEsel
Arbus—2
Arlan—3
Ataklitskaya/Ataklitsky—2
Ausevich Esel
Asheravsky Hanyamor (1905)

Bershtan—3
Betchat—2
Beshteyn—3
Bokova—3
Bokov Sajka (1902)
Brohes—5
Buranski—4
Byalyak—7

Velitovksy Heim (1940)
Woermann Taul (1916)
Vilzovskaya Luba (1917)
Vinakur—2
Vrohes—6
Vraner—4
Vyarkovich Etkali (1873)

Golovenchits Blum (1911)
Galdshteyn –3
Garadeysky—4
Golidzin—5
Granda—4
Graunde—8
Grinberg/Greenberg—6
Greenwald—4
Grinvasevod—4

Doktarovich—2
Druker—10

Zalivyanskaya/Zalivyansky—2
Zaturenskaya/Zaturensky—5
Zilibyerman—2
Zimbyernshtein David (1916)
Zylberman--2
Zysk –8

Ller/Hilaire
Inzalbukh/Inzelburg—13
Inkelman-3

Kaya—3
Kalmanovich—4
Kaplan/Caplan—4
Karcheina/Karcheyna Malka (1899)
Katborntz Tseizal (1849)
Katzman—3
Kirner—6
Kuznetsova/Kuznetsov—15
Kirshenbaum Genia (1908)
Kozhik Srul (1911)
Klyachuk—11
Kraviec/Tailor/Taylor—3
Kraize/Krayze—3

Levin—3
Leybsan David (1898) + 2
Lemos Itska (1912)
Lipavsky—2
Lisagursky David (1914)
Livshits—5
Lucan—2
Lubcha—Genda (1918), Chira (1875)
Lyaybovich/Leibovich (?)—5
Lyayfer—5
Lyakavitsky—5

Marvyeli/Marvel—4
Maryl/Maryla: Abram (18710, Sarah (1871)
Mavchitsky—4
Menaker: Hayba (1874), Zorah (1898), Leyba (1871)
Merachkovsky—3
Mykavytsky Shlema (1908)
Minaker Nota
Mimetz Shlema (1911)
Mirsky--7
Menakel Rakhel (1926)
Menaker—3
Mendelman Dora
Menkhes—4
Movshavich: Chira (1892), Shyman/Schiemann (1894)
Motsny/Strong Salia (1911), Moishe (1917),  Szmul (1916)
Munvez—8
Mer/Mayor—8

Navamensky—7
Nadborny/Nadborn—3
Nayfeld Moishe (1876)
Narkovich Etka (1873)
Novak—3

Palas—4
Polonsky Sasya (1900)
Palonsky Yudel (1898)
Pasez Sarah (1874)
Pekans—2
Penzan—3
Pilitser—3
Pinus—4
Polza Yankel (1905)
Prashchitsky—3
Prozas—10
Prukhatsky—4
Pertsovich—4

Ryman—2
Reichman—3
Rappoport Mendel—1913
Rosenberg—2
Rezenperl/Ryezyenpyerli—Shakhna (1942),  Chaya (1911)
Rozkel—4
Rubenshn—5
Rubinlicht Zosha (1912)
Rubinlikhn Nina (1941)
Rusak: Ruva (1874), Ruza (1874)
Rezenshteyn: Mirel (1916), Tsyva (1941)
Reznik: Vendyen (1911),  Zelda (1881)
Reiser Shayba (1925)
Renzon—3

Symanovich: Hnesha (1905), David (1926)
Syshteyn—4
Skala—4
Staklitsky—2
Stalovich—4
Stelovich—6

Taina—5
Tritsetsky—4
Turovich—6
Turetsky Aron (1895)
Terkel—3
Tysechner Leyba Andys (?) (1884)
Teyb—6

Uhanch: Eyha (1893),  Nakhim (1892)

Fine/Fayn—5
Faynzylyuorh (Feinsylberg??) Kazya (1916)
Fishman Rita (1914)
Filkelman—4
Filyarkhov-Leyzarovich (unknown name)—(1905)

Khayhilberg Kazya (1916)
Khimich Barukh (1896)
Tselkovich—3
Tsynkelman masha (1883)

Chernetsky Stefa (1910)
Cherne –2
Chesnyak—2
Chorny/Cherny—Basia (1943), Yankel (1904)

Shalkovich—4
Shamir—4
Scharf/Sarf—4
Shvartsmeer—5
Shveytman—3
Shverzak—3
Shvertsyk Saleyman (Solomon??) (1901)
Shleafyrnakh/Shlayfirnak: Ashka (1871), Shlymovich Zolik (1871)
Shlyafyrnokh—Ashka (1871)
Shmulevich Elya (1906)
Spiegel—3
Shteynhaus—3
Shymovich—2
Sheykman—3

Eyskoya/Ejskojia—6
Ekimzeyn Lieb (1851)
Elbaum: Meer (1908), Khana (1906)
Einstein—5
Epishzein Liba (1851)

Yalyseevsky—2
Yankelevich—11
Yankel—2
Yasilyevski—10
Yakhavitsky--9