Tuesday, November 18, 2014

1889 KHARKIV PROVINCE: FISHING & MERCHANTS’ LICENSES

1889 KHARKIV PROVINCE: FISHING & MERCHANTS’ LICENSES
(Genesis—A. Loshak)

Persons who received fishing & merchants’ certificates:

Adam Isaac Alter Solomonov,
Aleshnikov Yankel Itskovich,
Aleshnikov Osher Itskovich,
Aleshnikov Abram Itskovich ,
Abramov Haskell Ber,
Alpern Ovsei,
Aks Abram Leibowitz,
Arhangorodsky Benzion Itskovich ,
Averbuh Shliom Zelman Yankelev
Arinstein Zelman Iosel ,
Arshavski Marcus Solomonovich
Aronovich Raphael Meerov,
Aronovich Girsch Meer,
Aryevich Moses Idel Abelev
Askinozy Yel Shmuil Zavel,
Arlozor Khatskel Shevelev
Aysenstadt Isaac Aronovich,

Barsky Froim Yankelev,
Blankfort Yankel Zelikovich,
Broydes Sender Gertsykovich,
Berger Chaim,
Beizel Hillel Itskovich,
Berkman Estra-Rivka Isaakovna,
Boshin/Bosin Meer,
Barsky Leiser,
Becker Jeremiah Gershovich,
Blinkin Itsko Moses
Blinkina Itta Itskovna,
Buras Eric Yankelevich,
Bisk Alexander Solomonovich
Borodkin Ios Moiseyevich
Bershad Yudka-Leyba Yankelev
Brooker Pya, Aronovna

Viomin Samuel Hershkowitz,
Vilkomirsky Moses Ioseleva,
Wachs Shaya Neeson,
Voytashevsky Burke-Itskovich Leiser,
Valderogel Moisya-Minda Azrileva,
Vanshtein (aka Wightman/Vaytman) Movsha Leizerovich,
Ventsenzorina Khana Ilnovna,
Volovnik Govshy-Yevsei Manusovich,

Gimmelfarb Grigory Yakovlevich
Gimmelfarb Jacob Judah,
Girschberg Mathias,
Gurevich Khonka-Haim Zalmanovich,
Goldenberg Aaron Avramovich,
Gofman/Hoffman Joseph Leib,
Greenberg Moses Gershevich,
Goldberg Chaim Shmerkovich,
Gurovich Yankel Gershovich,
Gurovich Sarah Moiseyevna
Gerih Isai Zalmanovich,
Gutman Moses Ovseevich,
Gaiman Arnold Gertsenberg
Girsch Abramovich
Gruberman Abram Srulev,
Gershkowitz Frima Etna Israelevna,
Hershkowitz Moses Isaakovich,
Gorshteyn Mendel Morduchov,
Gorshteyn Leia Moiseyevna
Gnesina Basia Abramovna
Gnesin Itska Yankel
Gutman Itzik Ber Fiselev,
Glodik (aka Glod) Pinkhus-Gersh Abramovich
Golinski Gersh,   Borokhovich
Goldberg Cherno Itskovna Leybovna,
Ginsburg Basia Leyzerovna,
Gaer Gershovich Ber,
Glick David Leibowitz,
Galka Yegoshy Zurikhov-Gershov

Denis Beyntysh Movshevich,
Dashevsky Gersh Froimov,
Derkovsky Zalmanovich Samson,
Dunaevskaya Ginda Itskovna,
David Leib Vulfovich,
Dreyshpul Michael Yankelevich,
David Dobkin Aizikovich,
Dubovich Hirsch Borowicz,
Davidov Abraham Vulfovich,

Silberstein Osip Aranovich,
Zayoner Hersh-Chaim Lvivovich,
Zyusina Chaya-Leia Menashevna,
Silberberg Albert Moiseich
Zacks Martin-Chaim Leib,
Mendel Leizerovich Zvenigorod,
Zvenigorodskiy raise Leizerovich,

Kontorovich Leyba Yankelev
Kazak Haim Moshkovich,
Kvartirov Wolf Akimov
Kriksunov Abram Yankel
Kreinovich Srul-Abram Itskovich,
Katznelson Tseler Neuhov,
Klovsky Leyba Moses
Koydman Estra Israeleva
Kvartirkina Tauba Moiseyevna
Kvartirkina Itska Moiseyevna
Kogonov Moses Leibowitz,
Koyenman Koppel Yankelevich,
Kolodny Movshevich Hirsch,
Kipnis Israel Leibowitz,
Kohrikht Jacob Isaacov
Katz Tovba Morduhovna,
Kagan Haim Nahumovich,
Kagan Bendet Haimovich,
Kaplun Shimhovich Leyba,
Konuhes Elijah Burke,
Konukhes Zelda Itskovna,
Kravtsov Itskovich Abram,
Kompaneits Alexander Abramovich,
Kon Masha Moiseyevna
Kon Lyuta Yudkovich,

Landau, Israel Moses
Lyandau Vladislav Germanovitch,
Lutsk Shliom Meerovitch,
Las Khatskel Bereliovich,
Libfrid Leyba Izrailevich
Levy Philip Davidov
Lubovich Shabs Haimovich,
Levikov Samuel Abramov,
Levy Haim Isakov,
Leviticus/Levit Iosel-Berko Movshevich,
Linetskiy Shimon Itskovich,
Levin Iosel Khaimah
Levin Hirsch Leib Haimovich,
Levin Sarah Lipshanova,
Levine Rebecca/Rivka Eyberovna,
Leybfreyd Shayna Brayna Gershkovna,
Leybfreyd Abram Meer,
Levinsohn Iosel Davidov
Litman Edya Abramovna
Leberchuk Sarah losifovna,
Litman Ayzikovna Etna,
Leberchuk Midge Abramo Hershkowitz,

Moldovsk David Moiseyevich
Malkin Lipa Leibowitz,
Mayorova Belya Leybovna,
Mandel David
Meerovitch Leiser Haimovich,
Miller Eyda Davidovna,
Mass Berish Yakorovich,
Byasnikov Srul Ilyich
Myasnikov Rachel Itskovna,
Magid Abraham Yankelevich,

Nimerovsky Ion Abramovich
Naft Mariamna Shmuilovna,
Notkin Yesel Leibowitz,
Naft Bentsian Srulevich,

Perlin Gershon Simonovic,
Ponizovsky Hirsch Shevelev
Portugalov Aaron Leontyevich,
Perchenko-Pertsev Joseph Yankelev,
Pyatetsky Aaron Benjaminov
Petker Yankel Meer Gersh,
Prityka Lieb Ovsheva Coca-Cola,
Perdana Benjamin Moyshevich,
Ploticher Solomonovich Abram,

Ratgauz Max Abramovitz,
Rubinstein Joseph Leonovich
Rapeport Jacob Geymanovich,
Rapeport Jacob Zemerlevich,
Rabinovich Sura Meylahova,
Rubanovich Khaya Reyza
Rudnicki Itskovich Meer,
Rachek David Moses
Reznikov Chaim Ber Kalmanovich,
Rosenberg Savely Abramov
Resnick Sholom Moses
Rothberg Haim Shlionov,
Rothberg Movsha Khaimah
Ratsbaum Melach Simchov,
Rayn Leyba Morduhovich,

Segal Nus Mendeleev,
Slutsky Abram Moiseyevich
Sinelnikov Chaim Yankelevich,
Skulsky Moshkovich Abram,
Stolovich Idesa Shmulova,
Sterlin Nechama Itskovna,
Sobsovich David Yakovlevich,
Siner Rivka,
Skotover Eta Leybovna,
Sirota El Vulfovich,

Taft Wolf Moshkov,
Terlovsky Michael Yakovlev,
Taybel Yukelevich Gersh,
Taft Shaya Moshkov,

Umansky Moses Aronov,

Freiman Isaac Isidorovich,
Fayans Moses Shmulev,
Fintiktiktov Shimon Itskovich,
Fannenshtil Joseph Yakovleich,
Feldman Shmul Meyerowitz,
Fainshmidt Mendel, Yevelevich,
Flam Levek-Leybus Nevelev,
Fayans Hershko-Shmulev,
Fayans Haim Shmulev,
Fertel Feivel Leizerovich,
Fin Efroim Israel

Khavlen Joseph Pinkhusov,
Khudyakov Moses Mikhelev ,

Chudnovsky David,
Chernyakova Rose yesel-Girsheva,
Chudnovsky Ion Leibowitz,

Shkaf Marcus Davidovich
Shtamm Lev Iuhishev,
Sheftel Abram Nachman Samsonovich,
Shterental Haim Froimovich,
Shirman Moses Ieselevich,
Shiperovich Lev Vladimirovich,
Schneider Tevy
Shlemovich,
Schneider Khawa Itskova,
Shik Gershon Pinkhusovich,
Shilinger Khana-Mashka,
Shilinger Moses Abramovich
Shveytsar/Porter Moses Abramovich
Sherman Mordkovich Leyba,
Shtrauberg Rivka Haimovna,
Shukhat Hersh-Leib Abel
Steinbach Samuel Abrams,
Shmerkovich Abo Sakovich,
Shenderov Haim Burkov,
Schneiderman Mendel-Ziskind Zalmanovich,

Ehrman Dvoyra,
Einhorn/Eyngorn Leon Yeliazarovich,
Epstein Shliom Zalman Morduhovich,
Eisenberg Itsko Meer Gedaliah,
Eskin Froimovich Hirsch,

Yastrebenetsky Michael Hershkowitz,
Yastrebenetsky Itska Hershkowitz,
Yakubovich Joseph-Leyba Hershkowitz