Sunday, November 30, 2014

GAOO ARCHIVES: ODESSA, JEWS & KARAITES

JEWS AND KARAITES-Honorable Citizens of Odessa
(based on the Journal of the Odessa City Council of Honorary Citizens of Odessa, compiled in 1853-1894)
(From: JEWS OF ODESSA & SOUTHERN UKRAINE)

GAOO Archives: f. 16, op. 125, d. 2
(I don't know what the numbers following the names mean)


1 Mangubi Yusuf Simonovich.
2. Rabinovich Mikhail Borisovich,
3. Lashkarev Lazar Emmanuiloaich.
4. Shtern Kazimir Klimentyevich,
5. Abragemson Adolf Bernardovich,
6. Gurovich Markus Samoypovich,
7. Finkel Ilya Solomonovich,
8. Rafalovich Abram Zeylikovich.
9. Pinsker Simkha Semenovich,
10. Gorovits Isaak Samoypovich,
11. Brodskiy Samuil Abramovich,
12. Trakhtenberg Berman Falikovich,
13. Gurovich Boris Isaakovich,
14. Levenzon Yefroim Isaakovich,
15. Dzhigartsie Abram (Karaim/Karaites),
16. Balakhovskiy Gertsel' Gershkovich,
17. El'per Mikhel' Gersh Ios'yevich,
18. Belekhovskaya Khana,
19. Gorrodetskiy Vulf,
20. Shaykevich Moisey Solomonovich,
21. Gorodetskiy Yakov,
22. Bernard Davidovich,
23. Rozenberg Isaak-Gersh Markusovich,
24 Davidov Shpiona (Solomon) Leybovich.
25. Brodskiy Izrail',
26. Trakhtenberg Genriyeta/Henrietta


Top of Form
27. Nieguritser Ruvin.
28. Shteynfinkep' Leyeyer.
29. Puzrin Zel'man Berkovich.
30. Devidov Iosif Leybyshevich.
31. Yefrusi Ioakhim Ayzikoaich,
32. Samsov David Moiseyevich,
33. Kogan Ovsey Moiseyevich, №59
34. Mangubi Berakh Simoyeich (Karaim/Karaites), №60
35. Goldenberg Mendel' Davidovich, №61
36. Barmas Solomon Mikhelevich, №62
37. Gurovich Grigoriy, №63
38. Gurovich Simon. №64
39. Bern Shteyn Simon. №65
40. Genikes Lazar' Moiseyevich, №68
41 Vurgaft Mordko. №72
42. Shorshteyn Moisey, №73
43. Kalinoaskzya Rukhlya Iosifovna, №76
44. Veynshteyn Ber. №78
45. Gringol'ts Vol'f. №79
46. Levvnson Solomon Mikhaylovich, №77
47. Michri Abram Yufudovich, №93
48. Elshteyn Abram Yudkz. №98
49. Gol'dgardt Abel' Shimonovich, №104
50. Trubich Elkun, №106
51. Vulbrun Aleksandr, №108
52. Shekhter Izrail', №109
53. Shekhter Iosif, №110
54. Elshteyn Leon Nakhimovich, №113
55. Barzhanskiy Solomon, №114
56. Tsederbaum Aleksandr, №115
57. Konstantinoyeskhiy Vul'f, №116
58. Konstantinovskiy Ios', №118
59. Khari Rafail Lvovich, №117
60. Perel'shteyn Nute Mordkovich. №120
61. Sheynman Isay Shoyelevich. №121
62. Stifel' Lev Aleksandrovich, №122
63. Leventon Yakov, №123
64. Morguleye Moisey Izrailevich. №85
65. Davidov Ovshey Leybyshevich, №87
66. Veynberg Nukhim Petrovich. №126
67. Egiz Saduk Berukhoyeich, №126a
68. Gruber Iyekhil'-Abram Isaakovich, №128
69 Gertsenshteyn Ovsey (Semen) Grigor'yevich,
70. Treyger Solomon Abramovich,
71. Kamenka Aron-Ikhel' Germanovich,
72. Plmer Emiliy-Maks,
73. Royeman Khaim Srul'-Gershevich, №139
74. Tsiporkis Khaim Duvidovich, №141
75. Dlugach Ayeik Zeylikovich, №143
76. Shtil'berg Iosif, №144
77. Perion Avgustin Noyelevich. №146
78 Rabinovich Peysikh berkovich, №151
79. Gessen Isidor (Izrail'), №153
80 Magner Boris Akimovich. №157
81 Kudish Moisey Isaakovich, №162
82. Reyf Khaim-Gersh, №163
83. Khais Ozias (on Zhe Shaya-Gemshey) Savelyevich №166
84 Begun Shmul' (on zhe Samuil) Peysakhovich №169
85. Litmen Izrail' (Aleksandr) Yukelevich N«170
86. Posternak Itskhok Iosifovich, №173
27. Nieguritser Ruvin. 
28. Shteynfinkep Leyeer. 
29. Puzrin Zelman Berkovich. 
30. David Joseph Leybyshevich. 
31. Joachim Efrusi Ayzikoaich, №44
32. David Samsa Moiseich, №58
33. Kogan Ovsei Moiseich, №59
34. Mangubi Berah Simoeich (the Koran), №60
35. Goldenberg Mendel Davidovich, №61
36. Solomon Barmas Mihelevich, №62
37. Gurovich Gregory, №63
38. Gurovich Simon. №64
39. Bernstein Simon. №65
40. Genikes Lazar, №68
41 Vurgaft Mordko. №72
42. Shorshteyn Moses, №73
43. Kalinoaskzya Rukhlov losifovna, №76
44. Weinstein Ber. №78
45. Gringolts Wolf. №79
46. Levvnson Solomon Mikhailovich, №77
47. Abram Michri Yufudovich, №93
48. Abram Elshteyn Yudkz. №98
49. Abel Goldgardt Simonovic, №104
50. Trubich Elkun, №106
51. Vulbrun Alexander, №108
52. Schechter Israel, №109
53. Schechter, Joseph, №110
54. Leon Elshteyn Nakhimovich, №113
55. Barzhansky Solomon, №114
56. Tsederbaum Alexander, №115
57. Konstantinoeskhy Wolfe, №116
58. Constantine Ios, №118
59. Hari Raphael L., №117
60. Pearlstein Nute Mordkovich. №120
61. Scheinman Shoelevich Isai. №121
62. Stiefel Lev, №122
63. Leventon Jacob, №123
64. Morgul Korsunskii. №85
65. David Ovshey Leybyshevich, №87
66. Weinberg Nuhim Petrovich. №126
67. Egiz Saduq Beruhoeich, №126a
68. Gruber Iehil-Abram, №128
69 Gertsenshtein Ovsei (Semen) G., №131
70. Treyger Solomon Abramovich, №132
71. Aron-Kamenka Ihel Germanovitch, №136
72. Plmer Emilia-Max, №137
73. Royeman Chaim Srul-Gershevich, №139
74. Tsiporkis Chaim Duvidovich, №141
75. Dlugach Ayeik Zeylikovich, №143
76. Shtilberg Joseph, №144
77. Perion Augustine Noelevich. №146
78 Rabinovich Pace Berkovich, №151
79. Hesse Isidore (Israel), №153
Magner 80 Boris Akimovich. №157
81 Moses Kudish Isaakovich, №162
82. Rafe Chaim Hersh, №163
83. Chais Ozias (aka Shai-Gemshey) Savelievich №166
84 Runner Shmuel (aka Samuel) Peisakhovich №169
85. Litmen Israel (Alexander) Yukelevich N «170
86. Posternak Yitzchak I., №173
87. Lachinskiy Shmul' El' Ushvrovich,

88. Feldman Mark Yakovlevich
89. Mekel' Shlioma Iserovich,
90. Shafira Isaak Grigor'yevich.
91. Barmas Moisey Isaakovich.
92. Lubovich Shabsa Khaimovich,
93. Pryanitskiy Isaak Avtonomovich,
94 Gessen Menakhem Munesh Shevelevich,
95. Benisovich Kalman Moteleyeich,
96. Segal Yakov Izrailevich.
97. Gold Grigoriy L'vovich.
98. Nemirovskiy Onisim Shimonovich,
99 Simonovich Mikhel' Fayvelvvich,
100. Inger (aka Unger) Yakov Aronovich,
101. Ermish Feodor Iosifovich,
102. Margulis Semen Osipovich,