Wednesday, November 12, 2014

1916 ODESSA MERCHANTS (#2)

1916 ODESSA MERCHANTS
(1916 Odessa Book of Merchants, Trade, & Industry)

The names appear in the order in which they were published, with more to come.

NAMES/FIRMS/TRADING HOUSES
PLACE  (of origin??)
TRADE
p. 16


Bebesh Isaak Simovich


Bebchuk Haim Aron Senderov & Leonov Bentsion Moshkov
______________
Ochakovsk
Fresh fish
Bezikovich Sarah Isaakovna, “3 Bezikovich”
Odessa
Shoes
Bezpalko Ayzik Leib Gavrielev

Dairy
Beylis Aron Abramov Leubov
Odessa

Beim Gideon Pinkhasov


Bein Khaya Rivka Isayevna

Shoes
Beireliszun Ides Shlemovna
Odessa
Cereals, salt
Bekelman Pinkhas Khaimov
Berdich.
Pharmacies
Bendersky Simkha Moshkov-Volfov
Tirasp.
Fruit
Bender Berko Khaimov
Крутянск.

Grocery & sugar
Bender Motel Shmilev & Gartshtein Volf Aizkov
Vilensky
Akkerman

Bendikov Meyer-Girsh Davidov
Odessa
Mediation office
p. 17


Benisovich Khaim-Froim Markov
Odes.
Apothecary Shop
Benyaminovich Leyb Volkov
Krakow
Gramophone & records


Berezovsky Moshko Ruvinov
Odessa
Apothecary
Berezovsky Abram-Mordko Khaimov-Duvidov

Galanter (private income?)
Berenshteyn Moisey (Moshe) Srulev


Berestetskie Pavel Mordkov & Feig Moshkovna
Elisavetgr.
Tradesman
Men’s clothing?
Berdichevsky Moshko Yankelev
Bobrinsk.

Berkova Luiza Davidovna
Odessa
Bags, ____, & tarpaulins
Berkovich Tovi-Zelik Iosi
Odessa

Berkovich Noyakh Shliomov
Ignatovskaya?
merchant

Berkovich (Osipovich) Ber Kelmanov
Odessa
Fresh fish
Berkovsky Rubin Itskov
Vselyubsk
Forge ? (blacksmith?)
Berlad Ios & yakov Senderoy
Chisinau
merchant
Manuf.
Berlin Yankel Shimachov-Shmulyev
Telenesti
Merchant
Apothecary & perfume
Berlyanchik Leya Abramovna
Odes.
Merchant
Ladies’ hats
Berman Isaak Uriev
Odessa
Kerosene & paint
Berman Mendel Shmulyev-Itsikov
Ponevezh/Panevezys
Manufacturer & galater
Berman Isaak Mosheev
Odessa
Manuf. Halvah?
"Walking On Jewish Street in Odessa": https://www.youtube.com/watch?v=sVCj21KqnV8